Warunki świadczenia usług

Regulamin serwisu internetowego YellowPages.pl

 1. Informacje ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu YellowPages.pl prowadzonego przez Bitdom Sp. z o.o. zarejestrowaną w krajowym rejestrze spółek numerem KRS 0000623300 z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58 zwanego dalej „Sklepem internetowym”. Klient może pobrać tekst niniejszego Regulaminu ze strony internetowej http://panel.YellowPages.pl/tos.php
  2. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sklepu Internetowego można nawiązać pod numerem telefonu (0048) 223429100 (w godzinach 9.00-16:00) lub adresem e-mail: bok@bitdom.pl
  3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Definicje - Użytym w dalszej części Regulaminu terminom nadano następujące znaczenie:
  1. Umowa Sprzedaży – umowa zawarta przez Bitdom Sp. z o.o. z klientem Sklepu Internetowego, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie;
  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy ustawy przyznają zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
  3. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;
  4. Rejestracja – wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego znajdującego się na Stronie Internetowej poprzez podanie wymaganych danych osobowych oraz ustalonych przez niego: Loginu i Hasła. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z akceptacją warunków sprzedaży;
  5. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Bitdom Sp. z o.o.
  6. Sprzedawca - Bitdom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 3. Cena i przedmiot transakcji
  1. Przedmiotem transakcji są produkty i usługi oferowane przez sklep YellowPages.pl należące do firmy Bitdom Sp. z o.o. lub będące ofertą firm z którymi firma Bitdom Sp. z o.o. ma podpisane umowy partnerskie. Pełen zestaw oferowanych produktów i usług jest dostępny na stronie panel.YellowPages.pl Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w polskiej walucie (PLN) i są cenami netto. Podane ceny Produktów są wiążące na chwilę składania zamówienia przez Klienta.
  2. Zestawienia Produktów i ceny podane na stronie Sklepu Internetowego nie są ofertą w świetle przepisów Kodeksu cywilnego lub handlowego
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oferowanych Produktów, wprowadzania oraz ich wycofania, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili. Zmiany w ofercie obowiązują Klientów składających zamówienia po opublikowaniu zmian na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 4. Składanie zamówienia
  1. Wystawienie Produktów w Sklepie Internetowym stanowi zaproszenie do składania ofert. Złożenie zamówienia przez Klienta w sposób określony w niniejszym Regulaminie stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
  2. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę panel.YellowPages.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  3. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 8:30-15:30.
  4. Aby skorzystać z oferty Sklepu należy wejść na stronę panel.YellowPages.pl i wybrać określony produkt lub usługę za pomocą przycisku „zamawiam” lub „kup teraz”.
  5. Po zaznaczeniu wybranego produktu lub usługi, celem złożenia zamówienia, należy dokonać rejestracji Klienta. Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Sklepu. Rejestracji mogą dokonać wyłącznie Klienci będący przedsiębiorcami celem nabycia produktów lub usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
  6. Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może być nie zrealizowane. Należy również zaakceptować warunki współpracy, co jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
  7. Następnie należy ustalić login i hasło, co jest niezbędne do dokonania zakupu w Sklepie.
  8. Po odznaczeniu wybranego Produktu oraz podaniu wymaganych danych przez Klienta na stronie internetowej Sklepu zostanie wyświetlone podsumowanie zamówienia oraz dwie możliwe formy zapłaty do wyboru:

   a) Płatność : PayU, PayPal, Przelew Bankowy
   Zapłata za nabyte usługi lub reklamę może nastąpić w formie: przelewu elektronicznego za pośrednictwem serwisu PayU zgodnie z regulaminem tego serwisu lub płatności PayPal lub za pośrednictwem przelewu bankowego

   b) Płatność cykliczna
   Klient zawierając umowę ze Sprzedawcą oraz wybierając określony Produkt wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za Produkt. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.

   Klient w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Sprzedawcy.
   Aby zrezygnować z płatności cyklicznych zaloguj się na swojej konto, przejdź do usługi z której chcesz zrezygnować i kliknij przycisk "Zrezygnuj" w lewym bocznym menu.
  9. Zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną w ciągu 48 godzin roboczych na adres – mail Klienta podany w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. błędny adres e-mail), zamówienie jest anulowane. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę w formie e-mailowej.

 5. Realizacja zamówienia
  1. Realizacja zamówienia następuje w dni robocze, do 48 h od momentu zaksięgowania płatności na rachunku Bitdom Sp. z o.o.
  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie braku zapłaty w terminie okresowym w ust. 1, o czym Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną w terminie 7 dni licząc od dnia upływu terminu płatności.
  3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
  4. Klient dokonując zakupu wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktury

   a) Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur przez Sprzedawcę w formie elektronicznej.
   b) Bitdom Sp. z o.o. wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści.
   c) Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).
   d) Klient ma prawo wycofać zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, w następstwie czego Sprzedawca traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do Klienta drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.

 6. Reklamacje
  1. Ewentualne reklamacje dotyczące produktów lub usług należy zgłaszać w terminie do 14 dni od dnia dostępu do produktu lub usługi poprzez drogę poczty elektronicznej na adres: bok@bitdom.pl
  2. Zgłaszając reklamację należy podać dane Klienta oraz numer zamówienia i faktury poprzez stronę bitdom.pl

 7. Ochrona danych osobowych
  1. W wyniku złożenia zamówienia i wyrażenia zgody przez Klienta Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu wykonania zawartej umowy z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w stosownych ustawach. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu. Każdy Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych i może je zmieniać lub poprawiać. Podanie przez Klienta danych osobowych niezbędnych do wykonania Umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe.

 8. Rozwiązanie umowy
  1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z okresem wypowiedzenia liczonym na koniec miesiąca kalendarzowego z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
  2. Usługodawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, przy czym rozwiązanie umowy następuje z upływem ostatniego dnia w miesiącu, w którym umowa została wypowiedziana.
  3. Użytkownik, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, przy czym rozwiązanie umowy następuje z upływem ostatniego dnia w miesiącu, w którym umowa została wypowiedziana.
  4. W przypadku rozwiązania się umowy strony nie są zobowiązane do jakichkolwiek świadczeń względem siebie.
  5. Umowa rozwiązuje się także automatycznie w przypadku nie opłacenia przez użytkownika opłaty abonamentowej po okresie testowym.
  6. Z chwilą rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia wszystkie informacje dotyczące Użytkownika są bezzwłocznie usuwane z Serwisu Internetowego.

 9. Postanowienia końcowe
  1. Bitdom Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów oferowanych na stronie YellowPages.pl Zmiana cen nie dotyczy zamówień, które posiadają status „w realizacji”. Sprzedający może w każdej chwili wycofać dany Produkt z oferty bez podawania przyczyny.
  2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany swojej oferty oraz treści niniejszego Regulaminu.
  3. Sklep ma prawo do przeprowadzania czasowych promocji baz i kierowania ich do określonej grupy użytkowników.
  4. Termin i data rozpoczęcia i zakończenia promocji, ustalane są każdorazowo przez Sklep i mogą ulegać zmianie.
  5. Regulamin w zmienionym brzmieniu stosuje się w stosunku do zamówień złożonych po opublikowaniu zmian.